PPS V EVENT 3 - LAST 8
GARETH HIBBOTT 7
85)    
LUKE MEADMORE  0  
 
 
 
  GARETH HIBBOTT 7
89)  
  ARFAN DAD 4    
   
   
   
JOSH JUHASZ 3      
86)    
ARFAN DAD 7  
  WINNER
 
 
  GARETH HIBBOTT 6 DYLAN MITCHELL
91)    
  DYLAN MITCHELL 7
 
 
 
MICHAEL WHALEY 5  
87)      
ADY IBBITSON 7    
   
   
   
  ADY IBBITSON 2    
90)  
  DYLAN MITCHELL 7
 
 
 
DYLAN MITCHELL 7    
88)  
PAUL WRINGE  (33) 5